Published on Olivier Strelli Men Shoes (https://www.strelli.shoes)

 

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van het motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

Inleiding

Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het gebruik van de verkoopsite van FASHION SQUARE of handelend onder een andere commerciële benaming, (hierna de “Verkoper” genoemd) met maatschappelijke zetel te 3550 ZOLDER, Marktplein 9 bus 11 en gekend onder het ondernemingsnummer 0471.587.373, www.strelli.shoes (hierna “Site”genoemd). Anderzijds zijn onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing voor de online verkoop van bepaalde goederen (hierna “Producten” genoemd) via de Site door de Verkoper op het grondgebied België.

De Site is gecreëerd en wordt beheerd door de Verkoper. De gebruikers van de Site (hierna de “Gebruikers” genoemd) mogen de informatie op het scherm van de Site bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik.

Iedere Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijk persoon of een handelaar te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123

en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 11 onverkort van kracht blijven.

Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt beheerst, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de Site.

Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de sector “verkoop op afstand” toegepast door bedrijven met zetel op het Belgische grondgebied.

 

  1. Voorwerp

Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het louter gebruik van de Site door de Gebruikerervan. Anderzijds zijn onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing voor de online verkoop door de Verkoper op het grondgebied België. Deze voorwaarden hebben tevens tot doel de verkoopmodaliteiten te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering en bepalen derhalve de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

 

  1. Bestelling

Iedere Gebruiker heeft de mogelijkheid om online het gewenste Product aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product. De Verkoper verbindt zich ertoe de op de Site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Binnen de 2 dagen nadat de Verkoper de bestelling van de Gebruiker heeft ontvangen, stuurt de Verkoper een e-mail ter bevestiging op het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres met mededeling van het correcte bestelnummer. De Gebruiker dient bij de online bestelling eveneens de gewenste betaalwijze aan te klikken (bankkaart, kredietkaart) alsook de gewenste plaats van levering/afhaling.

 

III. Levering

De levering van de Producten gebeurt door een koerier (Bpost) op het leveringsadres dat door de Gebruiker werd opgegeven of via KIALA in een door de Gebruiker opgegeven ophaalpunt. De levering gebeurt binnen een zo kort mogelijk termijn (2 à 4 werkdagen. Tijdens drukkere periodes (Eindejaar, Solden,…) kan dit mogelijks enkele dagen langer duren.

De Gebruiker erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de Producten de algemene voorwaarden van levering van de Verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden. De Verkoper neemt de verbintenis op zich om de Producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van 5 werkdagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn. De verzendkosten voor de levering van Producten bedragen, onder voorbehoud van wijziging ingevolge omstandigheden die buiten de wil van de Verkoper liggen (vb. verhoging kosten Bpost, hogere personeelskosten):

Leveringen in België, Nederland, Luxemburg: gratis

Leveringen in Duitsland, Frankrijk: €10

 

  1. Terugzending

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en

consumentenbescherming heeft de Gebruiker het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten. Het aangekochte Product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de Verkoper. Hierbij dient de Gebruiker zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat de Verkoper eventueel de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen.

 

Retouradres

FASHION SQUARE

Marktplein 9 bus 11

3550 ZOLDER (België)

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor Producten aangekocht in de webshop.

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde Producten zijn voor rekening van de Gebruiker, tenzij het geleverde Product niet beantwoordde aan de beschrijving van het Product zoals vermeld in de bestelling (vb. ingevolge beschadiging). Beschadigde Producten dienen samen met een beschrijving van de beschadiging binnen de 7 kalenderdagen en voldoende gefrankeerd aan de normale posttarieven teruggestuurd worden naar het retouradres.

Beschadigde artikelen worden terugbetaald binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen.

 

  1. Garantie

Op alle Producten geldt een garantie van 2 jaar vanaf de levering van de Producten. Partijen aanvaarden dat de aard van de Producten geen wettelijk vermoeden kan verantwoorden dat gebreken aan overeenstemming vermoed worden te hebben bestaan op het tijdstip van levering (in de zin van art. 1649quater, §4 B.W.). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de Gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

Het beroep op de garantie dient te gebeuren door terugzending van de Producten (die droog, hygiënisch en proper moeten zijn) door de Gebruiker samen met het aankoopbewijs naar het volgende retouradres:

FASHION SQUARE

Marktplein 9 bus 11

3550 ZOLDER (België)

De Gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst van de Verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de Producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de Producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de Producten onhersteld worden terugbezorgd aan de Gebruiker.

Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Schoenen moeten wegens de aard van deze Producten aantoonbaar goed onderhouden zijn om onder garantie te kunnen vallen en schoenzolen vallen in elk geval buiten garantie, tenzij duidelijk is dat het gebrek aan de schoenzolen een productiefout betreft.

  1. VI. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen zijn alle verschuldigde bedragen betaalbaar door de Gebruiker bij het plaatsen van de bestelling. De Gebruiker heeft de keuze tussen volgende manieren van betaling: bankkaart of kredietkaart. De Gebruiker is verplicht het nummer van zijn/haar Visa,

Mastercard, Maestro of Bancontact, op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd.

VII. Aanvaarding & Verhaal

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de afhaling/levering van de Producten (waaronder beschadiging van de Producten of gebrek aan overeenstemming tussen de bestelde Producten en geleverde Producten) dient binnen de 7 dagen schriftelijk met ontvangstbevestiging te worden gemeld aan de Verkoper. De Gebruiker verbindt er zich in geval van gesignaleerde problemen of gebreken toe om de ontvangen Producten terug te zenden naar de Verkoper binnen de 7 dagen na ontvangst van de Producten. De kosten verbonden aan de terugzending zijn ten laste van de Verkoper.

Alle verhalen vervallen indien blijkt dat de Producten op verkeerde wijze werden aangewend, de richtlijnen en handleiding van de Verkoper niet werden gevolgd of wanneer ontegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van de Verkoper.

 

VIII. Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW volgens het tarief van toepassing voor de Producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de Gebruiker. De Verkoper heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de Site aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de Producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, transportkosten, enz.

  1. IX. Handtekening & Bewijs

Elke Gebruiker die nog geen klantnummer heeft, dient de inschrijvingsprocedure vermeld op de Site te volgen waardoor hij/zij vervolgens een klantnummer toegewezen krijgt. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Gebruiker geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Die bekrachtiging van de Gebruiker geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de Site.

  1. X. Aansprakelijkheid

Deze Site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Gebruiker over de activiteiten van de Verkoper. De Verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de Site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De Verkoper stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Site op ieder ogenblik

toegankelijk is voor een normaal aantal Gebruikers. De Verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de Site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De Verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

De Verkoper is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder. In welke veronderstelling dan ook, zelfs in het geval van een zware fout of een ernstige tekortkoming, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot 50% van de waarde van de bestelde Producten.

 

  1. Bescherming van privacy

De Verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de Gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de Gebruiker van de Site die de Verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de Site optimaal op de Gebruiker ervan af te stemmen).

Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de

Verkoper zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die de Klant gepersonaliseerde aanbiedingen wensen te versturen of op de hoogte te houden van promoties.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke

Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de Gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper.

 

XII. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de Verkoper, zowel de visuele elementen als de

geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door

auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper.

De merknaam “Olivier Strelli” en haar logo zijn eigendom van de firma S2J sprl met zetel te 1050 Elsene, Kroonlaan 556 en werden geregistreerd onder de nummers 006823793 en 003466059. Het gebruik ervan werd aan FASHION SQUARE toegekend in het kader van een licentieovereenkomst. Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Gebruikers, die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van de Verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de Verkoper. Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de Site van de Verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de Verkoper.

XIII. Algemeen

De verkoopsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten alle tijden gewijzigd worden.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

De Gebruiker erkent dat zij deze algemene online voorwaarden hebben gelezen en verklaren alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

De Gebruiker verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan de Verkoper mee te delen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Leuven, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze.

Partijen aanvaarden immers dat Leuven de plaats is waar de verbintenissen uit hoofde van de levering door de Verkoper aan de Gebruiker ontstaan, dit in de zin van art. 624, 2° Gerechtelijk Wetboek

XIV. Contact

Email: service@strelli.shoes

Fax: +3211790096